Bezpečný odpočinek pro Vaše miminko, klidný spánek pro Vás.

Monitor dechu

Milá maminko, milý tatínku!

Očekáváte příchod nového člena do Vaší rodiny? Pak by nedílnou součástí výbavičky pro Vaše miminko měl být i monitor dechu Baby Control Digital. Věnujte důslednou péči výběru zařízení, které Vaše děťátko hlídá ve dne v noci a dodá Vám klid při každodenní péči o Váš poklad.


Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.babycontroldigital.cz. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník).

Základní údaje:

• Vewa Services, s.r.o.
• IČ: 29271215
• DIČ: CZ29271215
• Se sídlem Bohuslava Martinů 48, 602 00 Brno
• zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 69709
• email: vewa@vewa.cz
• telefonní kontakt: +420 734 125 774
• bankovní spojení: 2100364628/2010 FIO BANKA

• datová schránka: ovb8c8


Všeobecné obchodní podmínky Vewa Services, s.r.o. . platné a závazné ke dni 01. 01. 2015.

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Vewa Services, s.r.o.., upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím - společností Vewa Services, s.r.o. a to zejména v rámci prodeje monitorů dechu a ostatních produktů nabízených společností Vewa Services, s.r.o.

Obsah

I. Základní ustanovení

II. Cena zboží a platební podmínky

III. Objednávání zboží

IV. Odstoupení od smlouvy

V. Dodací podmínky

VI. Přepravní podmínky

VII. Záruční podmínky

VIII. Reklamace

IX. Ochrana údajů

X. Závěrečná ustanovení

I. Základní ustanovení

• Všeobecné obchodní podmínky společnosti Vewa Services, s.r.o., slouží k úpravě vztahu mezi kupujícím a společností Vewa Services, s.r.o., jako prodávajícím, při prodeji monitorů dechu, dětských chůviček a ostatních produktů, nabízených společností Vewa Services, s.r.o., k prodeji, a to prostřednictvím kamenného obchodu na adrese U Leskavy 30, 62500 Brno, nebo internetových obchodů na adrese www.monitorydechu.eu, www.monitorydychu.sk www.detskyobchod.eu, www.babycontroldigital.cz, www.babycontroldigital.sk, www.babycontroldigital.at, www.babycontroldigital.de a www.babycontroldigital.com

• Prodávající je společnost Vewa Services, s.r.o., IČO: 292 71 215, se sídlem Bohuslava Martinů 48, 602 00 Brno, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 69709, email:vewa@vewa.cz (dále také jako „Prodávající“).

• Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, odlišná od Prodávajícího na druhé straně smluvního vztahu (dále také jako „Kupující“). Spotřebitel dle ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění je„každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“ (dále také jako „Spotřebitel“).

• Právní vztahy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a zákonem o ochraně spotřebitele (č 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická nebo fyzická podnikající osoba na straně Kupujícího, řídí se tyto vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení Všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky a kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce.

• Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze Kupujícího v postavení Spotřebitele.

• Nákup zboží ze strany Zákazníka mu nezakládá právo užívat či jiným způsobem nakládat s právy duševního vlastnictví Prodávajícího nebo ostatních subjektů, jejichž zboží je Prodávajícím nabízeno k prodeji.

• Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. V případě sporů ve znění mezi verzí kupní smlouvy v českém jazyce a jejím případným cizojazyčným překladem je rozhodující znění smlouvy v českém jazyce.

• Kupní smlouva je Prodávajícím archivována v elektronické/vytištěné podobě a odeslána ve formě faktury Kupujícímu společně s objednaným zbožím nebo předána při osobním převzetí zboží v kamenném obchodě a není přístupná třetím subjektům. Udělí-li Kupující třetí osobě svolení k nahlédnutí do archivované kupní smlouvy a podkladů s ní souvisejících, je tato pověřená třetí osoba oprávněna k nahlédnutí do výše uvedených dokumentů.

• Prodávající si vyhrazuje právo všeobecné obchodní podmínky měnit. Změněné všeobecné obchodní podmínky Prodávající vyhlásí na internetových stránkách: www.monitorydechu.eu, www.monitorydychu.sk www.detskyobchod.eu, www.babycontroldigital.cz, www.babycontroldigital.sk, www.babycontroldigital.at, www.babycontroldigital.de, www.babycontroldigital.com, stejně jako ve svých provozovnách.

II. Cena zboží a platební podmínky

• Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Cena zboží je uvedena v internetovém katalogu na stránkách www.monitorydechu.eu, www.monitorydychu.sk www.detskyobchod.eu, www.babycontroldigital.cz, www.babycontroldigital.sk, www.babycontroldigital.at, www.babycontroldigital.de, www.babycontroldigital.com a odpovídá ceně, která je zde uvedena v době objednání výrobku a je pro Kupujícího závazná. Všechny tyto uvedené ceny jsou konečné včetně DPH. Potvrzením a odesláním objednávky Kupující prohlašuje, že je s výše uvedenými cenami Prodávajícího seznámen a souhlasí s nimi. Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu i náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. V případě, kdy Kupující objedná 1 ks zboží, se ke kupní ceně specifikované výše připočítává cena za dopravu a balné, jejíž výše je určena způsobem přepravy, resp. dle sazebníku zvoleného přepravce Kupujícím. Přepravní podmínky a sazebník jednotlivých možností přepravy jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek. V případě objednání více kusů zboží, se cena za dopravu nepřipočítává ke všem objednávaným kusům zboží, ale dle výše uvedeného pravidla v tomto odstavci, tj. k jednomu kusu objednaného zboží. Tato podmínka však neplatí v případě, pokud Kupující požaduje, aby objednané zboží bylo zasláno na více určených adres.

• V případě, kdy Kupující osobně převezme zakoupeného zboží na prodejně Prodávajícího, se k ceně produktu nepřipočítává cena za dopravu. Kupující má tyto níže uvedené možnosti platby za zboží:

- v hotovosti, osobní odběr v kamenném obchodě Prodávajícího na adrese Nové sady 41, 602 00 Brno a U Leskavy 30, 625 00 Brno

- bezhotovostně, bankovním převodem ve prospěch účtu Prodávajícího, na č. ú.: 2100364628/2010, vedený u Fio banka, jako Variabilní symbol je nutné uvést číslo kupní smlouvy – objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn až okamžikem připsání dané částky na účet Prodávajícího.

- tzv. „na dobírku“, k ceně zboží je přičtena položka dle sazebníku České pošty, s.p. nebo přepravní společnosti.

• Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100% hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad „Zálohová faktura“. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtená.

III. Objednávání zboží

• Objednávka vyplněná na webových stránkách www.monitorydechu.eu, www.monitorydychu.sk www.detskyobchod.eu, www.babycontroldigital.cz, www.babycontroldigital.sk, www.babycontroldigital.at, www.babycontroldigital.de, www.babycontroldigital.com a je návrhem kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupní smlouva vzniká na základě odeslání objednávky Kupujícím a přijetím této objednávky Prodávajícím. Přijetí a odeslání objednávky je Kupujícímu neprodleně potvrzeno informativním e-mailem od Prodávajícího na Kupujícím zadaný e-mailový kontakt. Podmínkou platnosti elektronické objednávky na webových stránkách www.monitorydechu.eu, www.monitorydychu.sk www.detskyobchod.eu, www.babycontroldigital.cz, www.babycontroldigital.sk, www.babycontroldigital.at, www.babycontroldigital.de je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, jako je například jméno, adresa, e-mail a telefonní kontakt. Objednávka, která tyto náležitosti neobsahuje, není brána jako platná objednávka a je systémem vyřazena. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na všeobecné obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost tedy se s nimi seznámit. Všeobecné obchodní podmínky, tedy tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.monitorydechu.eu, www.monitorydychu.sk www.detskyobchod.eu, www.babycontroldigital.cz, www.babycontroldigital.sk, www.babycontroldigital.at, www.babycontroldigital.de a je tedy možné je archivovat a reprodukovat je Kupujícím. Všechno zboží, které je prezentováno na webových stránkách www.monitorydechu.eu, www.monitorydychu.sk www.detskyobchod.eu, www.babycontroldigital.cz, www.babycontroldigital.sk, www.babycontroldigital.at, www.babycontroldigital.de není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije a návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

• Kupujícímu je před odesláním objednávky dána možnost se plně seznámit s celkovou cenou každého jednotlivého zboží nabízeného Prodávajícím, včetně dalších cenových položek, které se k ceně zboží připočítávají. Stejně tak i s podmínkami kupní smlouvy, dodacími, přepravními a reklamačními podmínkami, a to přímo na internetových stránkách Prodávajícího www.monitorydechu.eu, www.monitorydychu.sk www.detskyobchod.eu, www.babycontroldigital.cz, www.babycontroldigital.sk, www.babycontroldigital.at, www.babycontroldigital.de. Pokud Kupující potvrdí a odešle objednávku Prodávajícímu, závazně a výslovně tím prohlašuje, že se plně seznámil a souhlasí s určením celkové ceny i se všemi výše uvedenými podmínkami.

• V případě pochybností, týkající se objednávky, má Kupující právo se bezplatně informovat u Prodávajícího na e-mailové adrese: vewa@vewa.cz

• Objednávání zboží na internetovém portálu www.monitorydechu.eu, www.monitorydychu.sk www.detskyobchod.eu, www.babycontroldigital.cz, www.babycontroldigital.sk, www.babycontroldigital.at, www.babycontroldigital.de je prováděno prostřednictvím objednávkového formuláře Prodávajícího, který obsahuje veškeré náležitosti vyžadované zákonem, zejména ustanovením § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

• Kupující je povinen před potvrzením a odesláním objednávky Prodávajícímu zkontrolovat správnost a úplnost veškerých údajů, souvisejících s jeho osobou, ale i typ, počet, cenu zboží a zvolenou formu přepravy. Kupujícímu je systémem umožněno před odesláním objednávky takový neúplný či nesprávný údaj opravit.

• Objednávku lze učinit těmito způsoby:

- Prostřednictvím internetového obchodu www.monitorydechu.eu, www.monitorydychu.sk www.detskyobchod.eu, www.babycontroldigital.cz, www.babycontroldigital.sk, www.babycontroldigital.at, www.babycontroldigital.de, resp. objednávkového formuláře, který je na této adrese umístěný.

- prostřednictvím elektronické pošty na adresu Prodávajícího: vewa@vewa.cz. Kupující je však vždy povinen uvést údaje dostatečně identifikující jeho osobu, případně osobu určenou k převzetí zboží, pokud se liší, dále adresu dodání zboží, druh a počet objednávaného zboží, zvolený způsob přepravy a s tím spojený způsob platby.

- telefonicky u Prodávajícího: na telefonním čísle 734 125 774. Kupující je však vždy povinen uvést svoje identifikační údaje, případně osobu určenou k převzetí zboží, pokud se liší. Dále adresu dodání zboží, druh a počet objednávaného produktu, zvolený způsob přepravy a s tím spojený způsob platby.

- osobně v kamenném obchodě Prodávajícího: U Leskavy 30, 625 00 Brno.

• Každé objednávce je přiděleno vlastní identifikační číslo, které bude Kupujícímu neprodleně sděleno po přijetí objednávky. Toto identifikační číslo je vždy nutné uvádět při jakékoliv komunikaci s Prodávajícím.

• Kupující souhlasí s použitím komunikačního prostředku na dálku při uzavírání smlouvy, jak jsou výše uvedeny. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (například náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí Kupující zcela sám.

• Na základě uzavřené kupní smlouvy vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad Prodávající zašle Kupujícímu e-mailem nebo přepravní společností.

• Instalace ani montáž zboží nejsou součástí kupní smlouvy

IV. Odstoupení od smlouvy

• Storno objednávky ze strany Kupujícího – Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoli před expedicí zboží a to bez jakéhokoli postihu. Stornovat lze na emailové adrese: vewa@vewa.cz

• Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Spotřebitele, se řídí ustanoveními § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, kde je tento nárok Spotřebitele zakotven. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti Kupujícího (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V toto případě se prodej řídí občanským zákoníkem, z.č. 89/2012 Sb. v platném znění, nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

• Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku č 89/2012 Sb. bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží na základě uzavřené kupní smlouvy, resp. do 14 dnů od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí bez udání důvodu. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje Prodávajícího nejlépe písemně, formou doporučeného dopisu, na adresu: Vewa Services, s.r.o., U Leskavy 30, 625 00 Brno. V tomto dopise uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením identifikačního čísla objednávky, kopii faktury, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. K uplatnění odstoupení od smlouvy po uplynutí výše uvedené lhůty, nebude Prodávající přihlížet. Odstoupení musí být Prodávajícímu doručeno do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží.

• Spotřebitel nemůže, kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, odstoupit od smluv:

- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení

- o dodávce zboží nebo služeb jejíchž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

- o dodání alkoholických nápojů,jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejíchž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele.

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným, pokud porušil jejich původní obal,

- o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

- o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytne v určeném termínu, - o uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo - o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. • V případě odstoupení od smlouvy, je Kupující povinen navrátit Prodávajícímu zakoupené zboží v původním stavu. V případě, že je zboží ze strany Kupujícího poškozeno, používáno nebo částečně opotřebeno, má Prodávající právo tuto škodu vyčíslit a následně ji odečíst od částky, kterou Kupující vynaložil při nákupu zboží, s čímž Kupující výslovně souhlasí.

• V případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající kupní cenu Kupujícímu do 10 (deseti) pracovních dnů od fyzického vrácení zboží. Nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží Kupujícímu. Prodávající není povinen vrátit kupní cenu Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal.

• Při vrácení zboží je Kupující povinen doložit doklad o koupi zboží. Bez tohoto dokladu nebude možné vrácení peněz.

• Není výslovně možné zasílat vrácené zboží „na dobírku“. Takto zaslané zboží není povinen Prodávající přijmout.

• Náklady na vrácení zboží nese plně Kupující. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí Prodávající Kupujícímu společně s kupní cenou. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, která Prodávající nabízí.

• Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

V. Dodací podmínky

• Dodání zboží dle objednávky bude probíhat dle dostupnosti produktů a provozních možností Prodávajícího a to v co nejkratší době, v obvyklé době níže specifikované.

• Jakmile Prodávající obdrží od Kupujícího jeho objednávku, začíná běžet lhůta určená pro dodání zboží. Do této lhůty se nezapočítávají dny pracovního klidu a státní svátky a také doba určená na přepravu zboží. Vzhledem k tomu, že přeprava není prováděna Prodávajícím, není možné nikterak ovlivnit její délku trvání.

• Dodáním produktu se rozumí předání k přepravě, jejíž způsob byl zvolen Kupujícím.

• Obvyklá doba dodání od převzetí objednávky až po odeslání na adresu Kupujícího, činí 1 pracovní den, pokud Kupující uskuteční svoji objednávku do 15.00 hod. odpoledne. Ve výjimečných případech může být dodací doba delší.

• Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v jeho objednávce.

• Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

• Zásilka se zbožím standardně obsahuje návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Pokud dodavatel k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí daňový doklad – faktura nebo dodejna.

VI. Přepravní podmínky

Kupující si může zvolit způsob přepravy zboží dle níže nabízených možností:

• Česká pošta do 24 hodin – Balík na poštu.

• Česká pošta do 24 hodin – Balík do ruky.

• Přepravní společnost Geis Parcel CZ s.r.o.

Doprava zboží

• Náklady na dopravu zboží se liší podle způsobu dopravy. Způsob dodání si volí Kupující v rámci své objednávky sám. Možný způsob dopravy je uveden výše v těchto všeobecných obchodních podmínkách a ceník a bližší vysvětlení těchto způsobů dopravy jsou uvedeny v sekci „Dopravní podmínky“ na webových stránkách www.monitorydechu.eu, www.monitorydychu.sk www.detskyobchod.eu, www.babycontroldigital.cz, www.babycontroldigital.sk, www.babycontroldigital.at, www.babycontroldigital.de, www.babycontroldigital.com

• Prodávající doporučuje, aby při převzetí zboží od přepravce Kupující důkladně zkontroloval zboží a to bezprostředně po jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučuje Prodávající zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s osobou, od které přebírá zásilku. Nevytkne-li Kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm Prodávající požadovat náhradu škody, které mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.

• Podepsáním dokladu o převzetí zásilky od přepravce nebo na České poště, s.p. souhlasí Kupující s převzetím zboží a zároveň tím potvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. Z těchto důvodů je nevyhnutné před podpisem pečlivě odkontrolovat obal zásilky.

VII. Odpovědnost za vady a záruka

• Při prodeji zboží je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží. Při prodeji spotřebního zboží je Kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží, tato doba může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě této smluvní, tedy prodloužené záruky Prodávající v záručním listě (potvrzení) určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Pokud záruční list – potvrzení neexistuje, slouží jako záruční list – potvrzení daňový doklad – faktura. Doba pro uplatněné odpovědnosti za vady začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Zákazníkem a u záruky dnem uvedeným v písemném potvrzení – záručním listě.

• Kupujícím, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do České republiky Záruční doba uvedená výše je určená pouze pro spotřebitele, nikoli pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vady oznámena v rámci kontraktačního jednání.

• Prodávající doporučuje, aby před prvním použitím Kupující důrazně prostudoval záruční podmínky, podmínky odpovědnosti za vady a to včetně českého návodu na obsluhu a taktéž se těmito pokyny důsledně řídil. Pokud by tak neučinil, vystavuje se tak nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. V souladu s ustanovením § 2104 občanského zákoníku tedy Kupující dle možností prohlédne zboží co nejdříve po jeho převzetí (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

• Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo jeho dílu způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze jí ani jako takovou reklamovat. Na žádost Spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu Prodávajícího, IČ. a sídlo. Pokud je poskytovaná delší než doba 24 měsíců od převzetí určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě (potvrzení).

• Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.).

• Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc, zboží nemá při převzetí vady. Tímto se rozumí to, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitní vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

• Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během 6 (šesti) měsíc ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.

VIII. Reklamační podmínky

• Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat jeho stav. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučuje Prodávající zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s osobou, od které přebírá zásilku. O tomto poškození je Kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak i Prodávajícího. Nevytkne-li Kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm Prodávající požadovat náhradu škody, které mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla.

• Pokud má věc vady nebo nemá vlastnosti, které jsou výše specifikovány nebo jsou popsány v zákoně - § 2161 občanského zákoníku, má Kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Pokud jde o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má Kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Právo z vadného plnění Zákazníkovi ale nenáleží, pokud Zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí.

• V případě reklamace vadného zboží ze strany Kupujícího u Prodávajícího, je Kupující oprávněn uplatnit takovou reklamaci osobně v místě kamenné prodejny Prodávajícího na adrese: Vewa services, s.r.o., U Leskavy 30, 625 00 Brno nebo v písemné formě, na adresu: Vewa services, s.r.o., U Leskavy 30, 625 00 Brno, či na e-mailové adrese Prodávajícího: vewa@vewa.cz. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen uvést důvod reklamace a veškeré závady, které shledává na reklamovaném zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

• Kupující je povinen předat případně zaslat na adresu Prodávajícího reklamované zboží s veškerým příslušenstvím a veškerými náležitostmi, s jakými jej od Prodávajícího převzal.

• V případě, že Kupující zasílá reklamované zboží na adresu Prodávajícího formou poštovní přepravy, je Kupující povinen učinit taková opatření, aby nebyla na zboží způsobena jakákoliv další škoda, tj. je povinen odesílané reklamované zboží řádně zabalit s ohledem na zvolený způsob a povahu přepravy.

• O převzetí reklamovaného zboží, bude Prodávajícím neprodleně vystaven protokol o reklamaci zboží v písemné podobě – potvrzení o tom, že Spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje, jehož kopie bude předána Spotřebiteli. Spotřebitel je povinen v průběhu reklamace na požádání takový protokol předložit Prodávajícímu. Prodávající vydá Spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a to včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Toto potvrzení bude vydáno formou emailu. Pro případ zamítnut reklamace Prodávající Spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určení k provedené opravy.

• Lhůta pro vyřízení reklamace začne běžet ode dne převzetí zboží Prodávajícím, resp. ode dne vystavení protokolu o reklamaci – potvrzení o uplatnění odpovědnosti za vady.

• Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamce včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamce, pokud se Prodávající a Spotřebitel nedohodli na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího, u kterého byla věc zakoupená. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu Prodávající.

• V případě oprávněné reklamace vzniká Kupující právo na náhradu nutných nákladů spojených s uplatněnou reklamací a to v nutné výši (náklady nutné, které vznikly v souvislosti s reklamací). Náklady reklamace na straně Zákazníka by měly odpovídat druhu a povaze reklamovaného zboží. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá Spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a součastně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud ze strany Spotřebitele se nejednalo například o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv.).

• Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- Poškozením zboží při přepravě (řešte s dopravcem IHNED při převzetí zboží). Při přebírání zboží od přepravce si pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození nepřebírejte. Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti neprodleně informovat jak přepravní společnost, tak Prodávajícího,

- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.

- neodborným zacházením, nebo způsobeno Zákazníkem.

- zboží bylo poškozeno živly.

- pokud zboží bylo podáno k reklamaci pozdě, tzn. že výrobek či zboží bylo používáno Zákazníkem i přes zjištěnou vadu dále.

- zboží mělo vadu před převzetím Zákazníkem a tento o vadě věděl již před převzetím zboží.

IX. Ochrana osobních údajů

• Kupující uzavřením smlouvy souhlasí s tím, že Prodávající shromažďuje, zpracovává a užívá jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pouze v rozsahu nutném k povaze kupní smlouvy a práv a povinností z ní vyplývajících, a to včetně účelu zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu, a to až do doby jeho písemného vyjádření o nesouhlasu s tímto zpracováním.

• Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Kupující souhlasí s tím, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen je bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o jejich změně. Kupující souhlasí s tím, že osobní údaje budou zpracovávány na dobu neurčitou. Kupující taktéž výslovně potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a úplné a že byl taktéž poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

• Veškeré údaje a informace poskytnuté Kupujícím Prodávajícímu, jsou považovány za důvěrné.

• Prodávající není oprávněn užít údaje a informace poskytnuté Kupujícím jiným způsobem, než je tomu uvedeno výše a poskytovat je třetím osobám, jestliže jejich činnost nesouvisí s plněním z kupní smlouvy (například zvolený přepravce).

• Kupující má právo k přístupu ke svým osobním údajům, které jsou zpracovávány Prodávajícím a má právo kontroly jejich správnosti a nakládání s nimi.

• Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti ze strany Kupujícího Prodávajícímu odstranit trvale z databáze. Tuto žádost a tedy odvolání svého souhlasu s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoli bezplatně a bez uvedení důvodu odvolat a to zasláním emailové zprávy na adresu: vewa@vewa.cz

• Pokud by se domníval Kupující, že provádí Prodávající zpracování jeho osobních údajů a toto zpracování by bylo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesní s ohledem na účel jejich zpracování, může Kupující: 1. požádat Prodávající o vysvětlení,

2. požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledá za oprávněnou, Prodávající odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo,

• Pokud by požádal Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat.

• Kupující souhlasí se zasíláním informací o zboží, službách a podniku Prodávajícího na elektronickou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího na elektronickou adresu.

• Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné uskutečnit a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy splnit i bez ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas dle předchozího textu odvolat kdykoli.

• Prodávající prohlašuje, že osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti jakémukoli zneužití.

§ Závěrečná ustanovení

• Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

• Kupní smlouva včetně všeobecných obchodních podmínek je archivovaná Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

• Vznikne-li mezi Prodávajícím a Kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy v České republice. Kupující se může pro svou stížnost obrátit na Českou obchodní inspekci.

V Brně dne 1.1.2015

Vewa services, s.r.o.

Martina Rosinková, jednatelka společnosti